ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2556

เดือนพฤษภาคม

วันที่ 1-2 ประชุมผู้ปกครอง / ค่ายสัมพันธ์ฟ้า-ขาว ม.1, ม.4 (ทั้งเก่าและใหม่) และนักเรียนใหม่ทุกคน ม.2,ม.3,ม.5,ม.6
วันที่ 6-8 อบรมสัมนาพนักงานโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
วันที่ 12 ครูเริ่มปฏิบัติหน้าที่ เวลา 10.00 น.
วันที่ 13 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 18 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล 1-3 เวลา 9.00 น. และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เวลา 14.00 น.
วันที่ 19 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เวลา 9.00 น. และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 14.00 น.
วันที่ 24 หยุดวันวิสาขบูชา
วันที่ 30 มิสซาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556
วันที่ 31 สอบคัดเลือก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
เดือนมิถุนายน
วันที่ 3 เปิดการเรียนการสอน ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 4 ตรวจเครื่องแบบ ทรงผม ความสะอาด ฝ่ายปกครอง
วันที่ 20 กิจกรรมไหว้ครูทุกระดับชั้น
วันที่ 25-28 ตรวจสุขภาพประจำปี (ครู / บุคลากรสนับสนุน และนักเรียนอนุบาล-มัธยมปลาย
วันที่ 26 กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 27 เปิดการเรียนการสอน นักศึกษาวิชาทหารชาย (ครึ่งวันบ่าย)
เดือนกรกฏาคม
วันที่ 1
ตรวจเครื่องแบบทรงผม/ความสะอาด (ฝ่ายปกครอง)
วันที่ 9
กิจกรรมรำลึกถึงคุณพ่อการ์โล เดลลาโตรเร
วันที่ 15-19
ส่งคะแนนเก็บกลางภาคเรียนที่ 1/2556
วันที่ 18-19
กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษา
วันที่ 22
หยุดวันอาสฬหบูชา
วันที่ 23
หยุดวันเข้าพรรษา
วันที่ 29-31
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556
เดือนกันยายน
วันที่ 2
ตรวจเครื่องแบบทรงผม/ความสะอาด (ฝ่ายปกครอง)
วันที่ 6
กิจกรรมฉลององค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
วันที่ 7
ฉลององค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนในสังกัดฯ (4 โรงเรียน)ช่วงเช้า - บ่ายสัมมนาครู ช่วงเย็นเลี้ยงฉลองศาสนนามคุณแม่ฯ
วันที่ 16-20
สัปดาห์ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภายนอกทุกระดับชั้น ส่งคะแนนเก็บปลายภาคเรียนที่ 1/2556
วันที่ 24-26
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับชั้น ป.1-ม.3
วันที่ 27
ปิดภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับชั้นอนุบาล - ชั้น ม.3 ทัศนศึกษา อนุบาล 1-3 , ประถมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 24-25,27
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับชั้น ม.4-6
วันที่ 28
ปิดภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับชั้น ม.4-6 ทัศนศึกษา ป.4-6 และ ม.1-3
วันที่ 30 ก.ย.-1ต.ค.
อบรมครู เรื่องอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก: การบูรณาการคุณค่าพระวารสาร
เดือนพฤศจิกายน
วันที่ 1
ตรวจเครื่องแบบ ทรงผม ความสะอาด (ฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 4
เริ่มโครงการหนูทำได้ของอนุบาล
วันที่ 9
แจกสมุดพก ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 16
กิจกรรมวันวิชาการ
วันที่ 27-29
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
เดือนธันวาคม
วันที่ 2
ตรวจเครื่องแบบ ทรงผม ความสะอาด (ฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 4
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 6
นักเรียนหยุดเรียนเพื่อเตรียมงาน "โอกาสฉลอง 50 ปีชีวิตนักบวช"
วันที่ 7
งาน "โอกาสฉลอง 50 ปีชีวิตนักบวช 25 ปี ชีวิตนักบวช"
วันที่ 10
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 23-24
กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์
วันที่ 25
หยุดวันคริสต์มาส
วันที่ 26-30
หยุดกรณีพิเศษเทศกาลปีใหม่
วันที่ 31
หยุดวันสิ้นปี
วันที่ 14 , 21
เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์
เดือนมกราคม
วันที่ 1
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 2
ตรวจเครื่องแบบ ทรงผม ความสะอาด (ฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 4-6
ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1และ ม.2/1 ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ 7-9
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556
วันที่ 10
กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันครอบครัว
วันที่ 11
วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 16
หยุดวันครู
วันที่ 17-18
ค่ายมารีสัมพันธ์ ชั้น ม.3 โรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
วันที่ 4,18,25
เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์
เดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 3
ตรวจเครื่องแบบ ทรงผม ความสะอาด (ฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 8
สอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 8-9
สอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 11-13
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 14-16
ค่ายลูกเสือข เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 15-16
สอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 17
พิธีมิสซาบูชาขอลพระคุณปิดภาคเรียนที่ 2/2556
วันที่ 21
ค่ายลูกเสือข เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 21-22
ค่ายลูกเสือข เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ 24
สอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 25-28
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 28
ปัจฉิมนักเรียน ระด้บชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 1,8,22
เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์
เดือนมีนาคม
วันที่ 3-7
รับมอบตัวและลงทะเบียนเรียน นร.ที่เรียนต่อ ป.1 ม.2 และ ม.4
ซ้อมการแสดงงานรวมน้ำใจ พ.ม.ส. ช่วงที่ 1
วันที่ 5
ประกาศผลสอบนักเรียนที่ติด 0,ร,มส
วันที่ 6-19
สอบซ่อมนักเรียนที่ติด 0,ร,มส
วันที่ 10-13
ซ้อมการแสดงงานรวมน้ำใจ พ.ม.ส. ช่วงที่ 2 (วันที่ 13 ซ้อมใหญ่)
วันที่ 16
กิจกรรมรวมน้ำใจสู่ พ.ม.ส. ครั้งที่ 24
วันที่ 17-20
ครูหยุดเพื่อทำเอกสารส่งฝ่ายวิชาการ
วันที่ 20
ครูระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งเอกสารฝ่ายวิชาการ
วันที่ 24
ครูระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ส่งเอกสารฝ่ายวิชาการ
วันที่ 29-30
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มอบตัวนักเรียนเก่าทุกระดับชั้น
สั่งจองเสื้อผ้าและสั่งจองหนังสือเรียน
วันที่ 31
ครูส่งกำหนดการสอนและเอกสารการสอน Summer ภาคฤดูร้อน