ปฏิทินกิจกรรม เดือนมิถุนายน
วันที่ 30 พ.ค.
กิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2557
วันที่ 31 พ.ค.
ประชุมผู้ปกครอง 09.00-11.00 นักเรียนชั้น ม.1-ม.3
ประชุมผู้ปกครอง 13.00-15.00 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6
วันที่ 1
ประชุมผู้ปกครอง 10.30-12.00 นักเรียนชั้น อ.1-อ.3
ประชุมผู้ปกครอง 13.00-16.00 นักเรียนชั้น ม.4-ม.6
วันที่ 2

ตรวจเครื่องแบบ ทรงผม ความสะอาด
เริ่มโครงการ 3 D
เริ่มโครงการ Marching Walk

วันที่ 4
เปิดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี
วันที่ 7
เรียนเสริมวันเสาร์
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย (ปฐมวัย)
วันที่ 9
ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษา
เริ่มโครงการ Cooking
เริ่มโครงการการสอนแบบโครงการ
วันที่ 14
เรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 16
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/กรรมการภาคี 4 ฝ่าย
เริ่มโครงการหนูทำได้
วันที่ 19
กิจกรรมวันไหว้ครูทุกระดับชั้น
วันที่ 21
เรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 23
ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษา
วันที่ 24-25
ตรวจสุขภาพประจำปี ครู บุคลากรสนับสนุนและนักเรียนอนุบาล ถึง ม.6
วันที่ 28
เรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 30
ประชุมคณะกรรมการจัด
สารสัมพันธ์ (ปฐมวัย)
มอบรางวัลเด็กดีประจำเดือน
ปฏิทินกิจกรรม เดือนกรกฎาคม
วันที่ 1
- ตรวจเครื่องแบบ ทรงผม ความสะอาด
- โครงการห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
- วันสถาปนาลูกเสือ
วันที่ 7
ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษา
วันที่ 9
- กิจกรรมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียน คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร
- กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
วันที่ 10

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 11
- วันอาสาฬหบูชา
- ตัวแทนครู และสภานักเรียนนำเงิน เทียนไปถวายวัดที่ยากจนต่างจังหวัด
วันที่ 12
วันเข้าพรรษา
วันที่ 14
วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
วันที่ 19
เรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 21
ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษา
วันที่ 26
เรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 28
ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษา
วันที่ 23
- ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษา
- สารสัมพันธ์ (ปฐมวัย)
วันที่ 28-30
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาษา 2557 อนุบาล ถึง ม.6
วันที่ 31
มอบรางวัลเด็กดีประจำเดือน