ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ที่นี่
ซิสเตอร์ ดร.อรชร กิจทวี
ผู้อำนวยการ
อัตลักษณ์ : รักเมตตา ศรัทธา
กล้าหาญ รอบคอบ มัธยัสถ์
เอกลักษณ์ : คุณธรรมจริยธรรม
ระเบียบวินัย สะอาด มารยาทงาม
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ขาว
ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม
คติพจน์ : คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม
คำขวัญ : รู้หน้าที่ มีจรรยา รักษาวินัย ใฝ่ศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ

คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัด
คณะภคินีพระราชินีมาเรีย

ช่องทางช่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2562
   
   

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
การแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ ชมการแสดง Sci Show และการประกวดชุดรีไซเคิล
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562