ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ที่นี่
ซิสเตอร์ ดร.อรชร กิจทวี
ผู้อำนวยการ
อัตลักษณ์ : รักเมตตา ศรัทธา
กล้าหาญ รอบคอบ มัธยัสถ์
เอกลักษณ์ : คุณธรรมจริยธรรม
ระเบียบวินัย สะอาด มารยาทงาม
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ขาว
ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม
คติพจน์ : คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม
คำขวัญ : รู้หน้าที่ มีจรรยา รักษาวินัย ใฝ่ศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ

คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัด
คณะภคินีพระราชินีมาเรีย

ช่องทางช่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2561

โครงการรู้ทันเข้าใจ ห่างใจความเสี่ยง เรื่อง ลดผู้ติดเชื้อเอดส์ สำนักเขตยานนาวา ระดับชั้น ม.3 และ ม.4
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 
"ครูกวีสี่แผ่นดิน จินตกวีเอกของโลก" กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 

พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล1- มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561
 
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 และพิธีเสก ห้องสมุด โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

อบรมสัมมนาบุคลากรครู เรื่อง "วิธีคิดเลขเร็ว หลักสูตร Brain Balancing"เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

โครงการเสริมสร้างชีวิตใหม่ หัวใจ ฟ้า-ขาว ประจำีการศึกษา 2561 ระดััับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นักเรียนใหม่ ม.2-3,ม.5-6 วันที่ 28-29 เมษายน 2561