นโยบายของโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามทิศทางที่คาดหวังและเกิดผลสัมฤทธิ์จึงกำหนดนโยบายตามพันธกิจไว้  5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
2. ด้านการจัดการศึกษา
3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
5. ด้านมาตรการส่งเสริม

ด้านคุณภาพผู้เรียน

เป้าหมายที่  1   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ           

เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

เป้าหมายที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา

ได้อย่างมีสติสมเหตุผล  

เป้าหมายที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

เป้าหมายที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตด้านการจัดการศึกษา

เป้าหมายที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เป้าหมายที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เป้าหมายที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เป้าหมายที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

อย่างรอบด้าน

เป้าหมายที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

เต็มศักยภาพ

เป้าหมายที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย  13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

เป้าหมาย  14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

ด้านมาตรการส่งเสริม

เป้าหมาย  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา

และส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น