หน้าหลัก | ประวัติโรงเรียน | ตราโรงเรียน | นโยบายโรงเรียน | พันธกิจโรงเรียน | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ปฏิทินโรงเรียนเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจึงกำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการ ดังนี้
1.กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
2. ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม จรรยาบรรณ มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. พัฒนาให้ครูมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสม
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเสริมทักษะด้านการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพลานามัยที่ดี มีสุนทรียภาพด้าน ศิลปะ ดนตรีและกีฬา
8. ให้การศึกษาอบรมดูแลเอาใจใส่ ฝึกฝนพัฒนาทักษะชีวิตที่ดีเหมาะสมให้แก่เด็กเยาวชน หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
9. ปลูกฝังให้ผู้เรียนยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
10. โรงเรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
12. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร