ประวัติของโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

 

โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ เป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิก ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ถนนสาธุประดิษฐ์ 34 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา

 

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคือ บาทหลวงการ์โล เดลลาโตเร สงฆ์ชาวอิตาเลียน
จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2506 บริหารงานโดยภคิณีคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล


อาคารโยเซฟ

 


ปัจจุบันดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2506 ใบอนุญาตเลขที่ 59/2506 ลงวันที่14 มีนาคม 2506 โดยซิสเตอร์ ซ่อนกลิ่น ระดมกิจ เป็นเจ้าของและ ผู้จัดการ นางสาวมารีย์ สุนทรวิภาค เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 7 อาคารเรียนเป็นอาคารสองชั้น1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 14 ห้อง มีครู 10 คน และนักเรียน 300 คน ปีการศึกษา 2517 ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิจสวัสดิ์ เป็นผู้จัดการโรงเรียน ปีการศึกษา 2521

 

อาคารหลุยส์โชแรง อนุสรณ์

 

 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2524โอนกิจการโรงเรียนให้
มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯโดยมีซิสเตอร์ มณี กาญจนานุรักษ์ เป็นผู้ลงนามแทน และในปีการศึกษา 2541 รื้อถอนอาคาร 2 ชั้น และได้ทำการก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น ในพื้นที่เดิม แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2542 คืออาคารหลุยส์โชแรง อนุสรณ์ หลังพร้อมอาคารประกอบและห้องปฏิบัติการต่างๆ