สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ขาว
ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม
คติพจน์ : คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม
คำขวัญ : รู้หน้าที่ มีจรรยา รักษาวินัย ใฝ่ศึกษา
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   
  นางกรองแก้ว  เมธากุล
ประธานกลุ่มสาระ
 
MR.Philip Mc Donald นายวิทูล อิ่มใจ นางสาวสุนันท์  เตียวประเสริฐ
นางณัฐกฤตา  จันทร์ขำ นางสาวกนกพร  เข็มทอง นางอรสา  อุไรแข
นางสาววิจิตรา  ธรรมวงค์ นางกัญญาณัฐ  นิ่มนวล Miss.Lovely Santiago chico
นางศิริจรรยญา  ครองปัญญา นายนครินทร์  เภรีรัตนสมพร นางสาวมยุรี  ปานปภากุล