สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ขาว
ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม
คติพจน์ : คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม
คำขวัญ : รู้หน้าที่ มีจรรยา รักษาวินัย ใฝ่ศึกษา
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   
  นางสาวกนกพร เข็มทอง
ประธานกลุ่มสาระ
 
นางกัญญาณัฐ  นิ่มนวล นายวิทูล อิ่มใจ นางสาวสุนันท์  เตียวประเสริฐ
นางณัฐกฤตา  จันทร์ขำ นางสาวกรองแก้ว เมธากุล นางอรสา  อุไรแข
นางสาวมยุรี  ปานปภากุล นายนครินทร์  เภรีรัตนสมพร Miss.Lovely Santiago chico
   
นางศิริจรรยญา  ครองปัญญา