สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ขาว
ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม
คติพจน์ : คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม
คำขวัญ : รู้หน้าที่ มีจรรยา รักษาวินัย ใฝ่ศึกษา
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   
  นางสาวเยาวพา  ศรีจำปา
ประธานกลุ่มสาระ
 
นายเทียนชัย   น่วมเศรษฐี นายคะเน    จันทร์ทรง นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสอาด