ตราประจำโรงเรียน

 

 

 


ความหมายของตราโรงเรียน


กางเขน บนอักษรชื่อย่อโรงเรียน หมายถึง องค์พระเยซู ซึ่งเป็นองค์แห่งความรัก

รัศมี รอบกางเขน หมายถึง การนำความรักและพระพรของพระเยซูมาสู่เพื่อนมนุษย์

ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

คติพจน์โรงเรียน คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม

คำขวัญโรงเรียน รู้หน้าที่ มีจรรยา รักษาวินัย ใฝ่ศึกษา

สีประจำโรงเรียน ฟ้า-ขาว เป็นสีอาภรณ์ของพระแม่มารี ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของพระนางมารีอา